TAQA translation: English into IsiXhosa: 1

AS indicated in The Rep of July 6, “QC Old Boys’ bid to preserve Africa culture” The Rep will be hosting a translation of one of our English stories into isiXhosa once a week on the website over the next two months. The translation is being provided by TAQA, a body started by UCT students, including former Queen’s College pupils Qhawe Bula and Akholiwe Fetsha. 

This is the first in the series of translations. Enjoy.

 

ABONGILE SOLUNDWANA

THE department of economic development, environmental affairs and tourism (Dedeat) informed business owners and aspiring entrepreneurs about the new company registration services offered by the department. Amendments, submission of financial records and complying with the Companies Act were also discussed.

Dedeat enterprise development manager Mbulelo Jongilanga said, “We are moving around local municipalities to create an awareness for people to know about the services which will be available in all regional offices. The department wants to reduce the costs of doing business by making the information easily accessible to people.”

Jongilanga said the new registration system was a highly technological base solution and would help people a great deal, instead of having them waiting long periods.

“Enoch Mgijima Municipality is our first stop and we plan to move to other municipalities. The department’s representatives would head for other constituencies to spread the word.”

The department was doing this in partnership with CIPC which he said had a mandate to conduct the registration according to the companies act which the province did not have previously.

“The challenge was that the department had always been a middle man and we noted that the costs were too high for people to access the services. The turn around used to be quite long and we are trying to shorten it. All the documentation will be available with in 14 day or less.”

Jongilanga said people can use these services through an electronic biometric devise which recognised a person through their finger prints which was linked to the department of home affairs to identify the rightful owner.

People will access the details of their company information and would be also able to make amendments, he said.

“Previously the challenge was to do the work through a lot of paper work but things could not be accessed at one go. Entrepreneurs will need to know the system in order to punch in information. There is no paper work everything is IT related.”

 

ISEBE lezo Qoqosho, Ezendalo noKhenketho lazise ooSomashishini nabasafuna ukushishina….ngobhaliso lwee Nkampani olutsha olwenziwa leliSebe. Kuxoxwe ngee nguqu, ukufakwa kwamaxwebhu ezezimali nokuthotyelwa komthetho wee Nkampani.

Umphathi wecandelo lokukhuliswa kwamashishini kwelisebe – uMbulelo Jongilanga – uthethe wenjenje,” Sihamba sityelela oRhulumente bamakhaya sikwi phulo lokwazisa abantu ngezinkonzo ezizakubakho kwi ofisi ezibangqongileyo. Eli Sebe lizama ukwehlisa indleko zokushishina ukuze abantu bafikelele lula kwezoshishino.”

uJongilanga uthe oluhlobo lutsha lokubhalisa lusebenzisa ubuchwephesha nobuxhakaxhaka balama xesha yaye luya kubanceda kakhulu abantu kunokuba babe belinde emigceni emide.

“UMasipala wase Enoch Mgijima ube sisikhululo sokuqala yaye siceba ukuya nakwabanye o Masipala.” Abameli beli Sebe baza kuthi saa behambela abantu bebaxelela ngezi nguqu.

Eli Sebe likwenza oku likunye no CIPC athe lo ka Jongilanga lina mandla okubhalisa ngokwemithetho yee nkampani, nto leyo iPhondo ebelingenayo ngaphambili.

Bekukho ingxaki yokuba ISebe eli belisoloko kuqalwa kulo, kwaqapheleka ukuba iindleko  zokufikelela kwezinkonzo zibankulu eluntwini. Kuzanywa ukucuthwa ixesha elide ebeliya kuthathwa ngaphambili. Zonke iincwadi eziqulethe iinkcukacha ziyakufumaneka kwi ntsuku ezilishumi elinesine (14) nangaphantsi.

UJongilanga uthe abantu bangazifumana ezinkonzo  besebenzisa ubuchwephesha balamaxesha obuye bumqonde umntu ngokweminwe (finger prints) yakhe, eqhakamshelane neSebe lezamakhaya (Home Affairs Dept)  ukwazi umnini wayo.

Abantu bayakukwazi ukufikelela kwinkcukacha zenkampani zabo bakwazi nokwenza utshintsho.

Ingxaki, ngaphambili ibikukusebenzisa amaphepha amaninzi kodwa izinto zingafumaneki kwangoko. OoSomashishini kuzakufuneka bayazi le nkqubo intsha ukuze bafake iinkcukacha  zabo. Akusetyenziswa maphepha, yonke into yenziwa ngobuchwephesha bee Computer.

 

 

 

 

 

Leave a Reply