TAQA translation 3

Isebe lezempilo lizakube linikezela ngesitofu esinokukhusela umhlaza wesibeleko (HPV vaccine) kubantwana abangamantombazana bebanga lesine (Grade 4) kwizikolo ngeziloko zakuKomani ukususela kule nyanga yeThupha(August) ukuya kweyoMsintsi (September).

Kumpoposho weendaba kule veki, Isebe Lezempilo lithe ngunyaka wesihlanu lo weli phulo lesisitofu sokugonyela umhlaza wesibeleko(HPV vaccine) ukususela kunyaka ka2014 kubantwana abangamantombazana bebanga lesine.

Eli phule kule minyaka mihlanu beliqhutywa minyaka le kwaye kufuneka iinyanga ezintandathu xa linikezelwa.

Esi sitofu se(HPV vaccine) asikhuseli okanye singanyangi isifo sentsholongwane kaGawulayo(HIV) okanye sikhusele ukukhulelwa kwaye asizokuchaphazela inzala yomntwana, litshilo Isebe Lezempilo.

Abantwana abangamantombazana bebanga lesine bazakube befumana isitofu sesibini kwaye abazali baceliwe ukuba batyikitye amaxwebhu anikezela imvume yokunikezelwa kwesi sitofu.

Uyaziswa ukuba Isebe Lezempilo lizakube lindwendwela izikolo kwisithili sika masipala we Chris Hani linikezela ngesitofu sesibini sokukhusela abantwana abangamantombazana bebanga lesine.

Qaphela: Bonke abazali bayacelwa ukuba batyikitye baze babuyise amaxwebhu anikezela Isebe Lezempilo imvume ukuba linikeze isitofu phambi komhla we 7 kweyeThupha khon ‘ ukuze abafundi bagonywe. Amantombazana aneminyaka eli shumi elinesibini(12 years) nangaphezulu, bona bazakuzityikityela amaphepha abo emvume njengoko bengadingi bazali ukuthatha esisigqibo. Luxanduva lwabazali ukuqinisekisa ukuba abantwana base sikolweni ngezi ntsuku zolugonyo.

Intsuku zokupapasha: 7 eyeThupha ukuya 14 eyoMsintsi 2018.

Indawo: Izikolo ezihlohla amantombazana ezine banga lesine(Ezika wonke wonke nezabucala).

Iqela ekujoliswe kulo: Abafundi abangamantombazana abaneminyaka esithoba nangaphezulu abakwi banga lesine.

 

THE Health Department will be administering the HPV vaccine which aims to prevent cervical cancer to Grade 4 girls at various schools in Komani in August and September.

In a press release this week, the Department indicated that it was the fifth year of the HPV vaccination campaign, since the government introduced th HPV vaccine in 2014 for girls in grade 4.

The campaign was conducted on a yearly basis and required two doses (six months apart) to be administered.

The HPV vaccine can not prevent or treat an HIV infection or prevent pregnancy and will not affect the child’s fertility, the department indicated.

Grade 4 girls will be receiving their second dose and parents and guardians have been asked to sign and return.

Kindly be informed that the Department of Health will be visiting schools across the Chris Hani Municipality for HPV vaccination and the grade 4 girls will be receiving their 2nd dose.

NB: all parents /guardians are requested to sign and return consent forms to schools before the 7th August for learners to be vaccinated. Girls who are 12 years and older have to assent (agree) for themselves. Parents are requested to make sure that learners are at school on the scheduled dates.

 

Campaign Dates: 7th August to 14th September 2018.

Venue:  Schools with grade 4 girls (Public and Special schools only).

Target group: Grade 4 girls aged 9 years and older in grade 4.

 

 

 

 

Leave a Reply